Μετάφραση της συνάρτησης Excel FILTERXML στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
FILTERXML FILTERXML

Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/filterxml-συνάρτηση-filterxml-4df72efc-11ec-4951-86f5-c1374812f5b7

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL
Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web