Μετάφραση της συνάρτησης Excel WEBSERVICE στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
WEBSERVICE WEBSERVICE

Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/webservice-συνάρτηση-webservice-0546a35a-ecc6-4739-aed7-c0b7ce1562c4

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL
Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath