Μετάφραση της συνάρτησης Excel BETADIST στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
BETADIST BETADIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/betadist-συνάρτηση-betadist-49f1b9a9-a5da-470f-8077-5f1730b5fd47

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα
Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου
Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο
Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο
Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία
Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού
Επιστρέφει τη διακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων
Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου
Επιστρέφει την εκθετική κατανομή
Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F
Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν
Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F
Επιστρέφει την κατανομή γάμμα
Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα
Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή
Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής
Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή
Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή
Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής
Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή
Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή
Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής
Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής
Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων
Επιστρέφει την κατανομή Poisson
Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων
Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Επιστρέφει την κατανομή t του Student
Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student
Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z