Prijevod funkcije Excel BETADIST na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
BETADIST BETADIST

Vraća funkciju kumulatiVne beta-distribucije.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/betadist-funkcija-49f1b9a9-a5da-470f-8077-5f1730b5fd47

Ostale funkcije
Vraća inVerziju kumulatiVne funkcije distribucije za naVedenu beta-distribuciju
Vraća pojedine binomne izraze distribucije Vjerojatnosti
Vraća jednokraku Vjerojatnost hi-kVadratne distribucije
Vraća inVerziju jednokrake Vjerojatnosti hi-kVadratne distribucije
Vraća test nezaVisnosti
Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije
Vraća koVarijancu, prosjek umnožaka uparenih deVijacija
Vraća najmanju Vrijednost za koju je kumulatiVna binomna distribucija manja od ili jednaka Vrijednosti kriterija
Vraća eksponencijalnu distribuciju
Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti
Zaokružuje broj naniže, prema nuli
Vraća rezultat F-testa
Vraća gama-distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne gama-distribucije
Vraća hipergeometrijsku distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne normalne logaritamske distribucije
Vraća kumulatiVnu normalnu logaritamsku distribuciju
Vraća najčešću Vrijednost u skupu podataka
Vraća negatiVnu binomnu distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne normalne distribucije
Vraća normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća inVerznu standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu
Vraća rang postotka Vrijednosti u skupu podataka
Vraća PoissonoVu distribuciju
Vraća kVartil skupa podataka
Vraća rang broja na popisu brojeVa
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje
Vraća StudentoVu t-distribuciju
Vraća inVerziju StudentoVe t-distribucije
Vraća Vjerojatnost poVezanu sa StudentoVim t-testom
Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI
Vraća Vrijednost jednokrake Vjerojatnosti z-testa