Μετάφραση της συνάρτησης Excel CUBEMEMBERPROPERTY στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY

Επιστρέφει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους μέσα στον κύβο. Χρησιμοποιήστε την για να επαληθεύσετε ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να επιστρέψει τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/cubememberproperty-συνάρτηση-cubememberproperty-001e57d6-b35a-49e5-abcd-05ff599e8951

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει ένα όνομα, μια ιδιότητα και ένα μέγεθος βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα και την ιδιότητα στο κελί Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως τα μηνιαία μικτά κέρδη ή ο τριμηνιαίος κύκλος κίνησης προσωπικού, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης μιας επιχείρησης
Επιστρέφει ένα μέλος ή μια πλειάδα σε μια ιεραρχία κύβων Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχει στον κύβο
Επιστρέφει το νιοστό, ή διατεταγμένο, μέλος ενός συνόλου Χρησιμοποιήστε την για να λάβετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου, όπως είναι ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές
Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας παράστασης συνόλου στον κύβο στον διακομιστή, ο οποίος δημιουργεί το σύνολο και, στη συνέχεια, η συνάρτηση επιστρέφει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel
Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου
Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από έναν κύβο