Μετάφραση της συνάρτησης Excel SQRTPI στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
SQRTPI SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα της παράστασης (αριθμός * π).

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/sqrtpi-συνάρτηση-sqrtpi-1fb4e63f-9b51-46d6-ad68-b3e7a8b519b4

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού
Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού
Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού
Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού
Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού
Επιστρέφει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα μιας λίστας ή βάσης δεδομένων
Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού
Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού
Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού
Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού
Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y
Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού
Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω
Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων
Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών (με επαναλήψεις) ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων
Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού
Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού
Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού
Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας
Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας
Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας
Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο
Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο
Επιστρέφει το
Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού
Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω
Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο
Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
Εκχωρεί ονόματα σε αποτελέσματα υπολογισμού ώστε να επιτρέπεται η αποθήκευση ενδιάμεσων υπολογισμών, τιμών ή καθορισμού ονομάτων μέσα σε έναν τύπο
Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού
Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού σε μια καθορισμένη βάση
Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού
Επιστρέφει την ορίζουσα ενός πίνακα
Επιστρέφει το αντίστροφο ενός πίνακα
Επιστρέφει το γινόμενο δύο μητρών
Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης
Επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο
Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών
Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση
Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο
Επιστρέφει την τιμή του π
Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη
Πολλαπλασιάζει τα ορίσματά της
Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης
Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια
Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1
Επιστρέφει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1 Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπληρώσετε, τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές και εάν θα επιστραφούν ακέραιοι αριθμοί ή δεκαδικές τιμές
Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε
Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων
Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν
Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, μακριά από το μηδέν
Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας
Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας
Δημιουργεί μια λίστα διαδοχικών αριθμών σε έναν πίνακα, όπως 1, 2, 3, 4
Επιστρέφει το άθροισμα μιας δυναμοσειράς με βάση τον τύπο
Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού
Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας
Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού
Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα
Επιστρέφει το μερικό άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων
Προσθέτει τα ορίσματά της
Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένο κριτήριο
Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια
Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα
Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων
Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού
Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού
Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο