Μετάφραση της συνάρτησης Excel ISEVEN στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
ISEVEN ISEVEN

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/iseven-συνάρτηση-iseven-aa15929a-d77b-4fbb-92f4-2f479af55356

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού
Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος
Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος
Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός
Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αναφορά
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο
Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό
Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ
Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς
Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά
Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής