Μετάφραση της συνάρτησης Excel INFO στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
INFO INFO

Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/info-συνάρτηση-info-725f259a-0e4b-49b3-8b52-58815c69acae

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού
Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος
Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος
Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός
Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αναφορά
Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο
Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό
Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ
Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς
Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά
Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής