Μετάφραση της συνάρτησης Excel COUPDAYS στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
COUPDAYS COUPDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της περιόδου τοκομεριδίων που περιλαμβάνει την ημερομηνία διακανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/coupdays-συνάρτηση-coupdays-cc64380b-315b-4e7b-950c-b30b0a76f671

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο
Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του
Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης
Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο
Επιστρέφει τον αριθμό ημερών από την έναρξη της περιόδου τοκομεριδίων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού
Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία του επόμενου τοκομεριδίου
Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία διακανονισμού
Επιστρέφει τον αριθμό των πληρωτέων τοκομεριδίων μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης
Επιστρέφει την ημερομηνία του προηγούμενου τοκομεριδίου πριν από την ημερομηνία διακανονισμού
Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο πληρωμής μεταξύ δύο περιόδων
Επιστρέφει το αθροιστικό κεφάλαιο πληρωμής για ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων
Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου
Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή με κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε
Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου
Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό
Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα
Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου
Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο
Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης
Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς ανατοκισμών
Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο
Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο
Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών
Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης
Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €
Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές
Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο
Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση
Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου
Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο
Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο
Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο
Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο
Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής
Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου
Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο
Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο
Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου
Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του
Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης
Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου
Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο
Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης
Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο
Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του
Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου
Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου
>Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου
Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου
Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό
Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό
Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο
Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου
Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του