Μετάφραση της συνάρτησης Excel BIN2OCT στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
BIN2OCT BIN2OCT

Μετατρέπει ένα δυαδικό αριθμό σε οκταδικό.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/bin2oct-συνάρτηση-bin2oct-0a4e01ba-ac8d-4158-9b29-16c25c4c23fd

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)
Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)
Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)
Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)
Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό
Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό
Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit
Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit
Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR 2 αριθμών σε επίπεδο bit
Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit
Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit
Μετατρέπει τον πραγματικό και το φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό
Μετατρέπει έναν αριθμό από ένα μετρικό σύστημα σε άλλο
Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό
Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό
Μετατρέπει ένα δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό
Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες
Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος
Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος
Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος
Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο
Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή
Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό
Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό
Μετατρέπει ένα δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια
Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών
Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη
Επιστρέφει το γινόμενο μιγαδικών αριθμών
Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού
Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών
Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών
Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού
Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό
Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό
Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό