Μετάφραση της συνάρτησης Excel DMAX στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
DMAX DMAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/dmax-συνάρτηση-dmax-f4e8209d-8958-4c3d-a1ee-6351665d41c2

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει το μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς
Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων
Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία μόνο εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια
Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια
Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων