Μετάφραση της συνάρτησης Excel DPRODUCT στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
DPRODUCT DPRODUCT

Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/dproduct-συνάρτηση-dproduct-4f96b13e-d49c-47a7-b769-22f6d017cb31

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει το μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς
Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων
Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία μόνο εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια
Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια
Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων