Μετάφραση της συνάρτησης Excel IFERROR στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
IFERROR IFERROR

Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/iferror-συνάρτηση-iferror-c526fd07-caeb-47b8-8bb6-63f3e417f611

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE
Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE
Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί
Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν το αποτέλεσμα της παράστασης είναι #Δ/Υ, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης
Ελέγχει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη συνθήκη TRUE
Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της
Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE
Αξιολογεί μια παράσταση σε σχέση με μια λίστα τιμών και επιστρέφει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή που συμφωνεί Εάν δεν υπάρχει τιμή συμφωνίας, μπορεί να επιστραφεί μια προαιρετική προεπιλεγμένη τιμή
Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE
Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων