Μετάφραση της συνάρτησης Excel NOW στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
NOW NOW

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/now-συνάρτηση-now-3337fd29-145a-4347-b2e6-20c904739c46

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας
Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία
Μετατρέπει μια ημερομηνία με μορφή κειμένου σε έναν σειριακό αριθμό
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα
Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών
Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών
Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης
Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρα
Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτό
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνα
Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών
Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδειχθεί ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακα
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα
Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας
Μετατρέπει μια ώρα με μορφή κειμένου σε σειριακό αριθμό
Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος
Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών
Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα
Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος
Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας