Μετάφραση της συνάρτησης Excel VALUE στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
VALUE VALUE

Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/συνάρτηση-value-257d0108-07dc-437d-ae1c-bc2d3953d8c2

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει έναν πίνακα τιμών κειμένου από οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή
Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte)
Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπατ)
Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό
Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο
Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου
Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές, αλλά δεν παρέχει τον οριοθέτη ή ορίσματα IgnoreEmpty
Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου
Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (δύο byte)
Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)
Ελέγχει αν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες
Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)
Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων
Μετατρέπει τους χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) μιας συμβολοσειράς σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)
Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις
Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου
Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα
Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε
Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις
Εξαγάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου
Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας τιμής κειμένου
Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο
Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές ορίσετε
Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις
Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)
Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο σε συμβολοσειρά κειμένου
Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο
Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο
Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές και περιλαμβάνει έναν οριοθέτη που μπορείτε να καθορίσετε μεταξύ κάθε τιμής κειμένου που θα συνδυαστεί Εάν ο οριοθέτης είναι μια κενή συμβολοσειρά κειμένου, η συνάρτηση πρακτικά θα συνενώσει τις περιοχές
Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο
Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή
Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου
Μετατρέπει το κείμενο σε κεφαλαία γράμματα
Επιστρέφει κείμενο από οποιαδήποτε καθορισμένη τιμή