Κειμένου συναρτήσεις

Αγγλικά Ελληνικά Περιγραφή
ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT

Επιστρέφει έναν πίνακα τιμών κειμένου από οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή

ASC ASC

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte)

BAHTTEXT BAHTTEXT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπατ)

CHAR CHAR

Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό

CLEAN CLEAN

Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο

CODE CODE

Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου

CONCAT CONCAT

Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές, αλλά δεν παρέχει τον οριοθέτη ή ορίσματα IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE

Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου

DBCS DBCS

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (δύο byte)

DOLLAR DOLLAR

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)

EXACT EXACT

Ελέγχει αν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες

FIND, FINDBs FIND, FINDB

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

FIXED FIXED

Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων

JIS JIS

Μετατρέπει τους χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) μιας συμβολοσειράς σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)

LEFT, LEFTBs LEFT, LEFTB

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις

LEN, LENBs LEN, LENB

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου

LOWER LOWER

Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα

MID, MIDBs MID, MIDB

Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε

NUMBERVALUE NUMBERVALUE

Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

PHONETIC PHONETIC

Εξαγάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου

PROPER PROPER

Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας τιμής κειμένου

REPLACE, REPLACEBs REPLACE, REPLACEB

Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο

REPT REPT

Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές ορίσετε

RIGHT, RIGHTBs RIGHT, RIGHTB

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

SUBSTITUTE SUBSTITUTE

Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο σε συμβολοσειρά κειμένου

T T

Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο

TEXT TEXT

Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο

TEXTJOIN TEXTJOIN

Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές και περιλαμβάνει έναν οριοθέτη που μπορείτε να καθορίσετε μεταξύ κάθε τιμής κειμένου που θα συνδυαστεί Εάν ο οριοθέτης είναι μια κενή συμβολοσειρά κειμένου, η συνάρτηση πρακτικά θα συνενώσει τις περιοχές

TRIM TRIM

Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο

UNICHAR UNICHAR

Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

UNICODE UNICODE

Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

UPPER UPPER

Μετατρέπει το κείμενο σε κεφαλαία γράμματα

VALUE VALUE

Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

VALUETOTEXT VALUETOTEXT

Επιστρέφει κείμενο από οποιαδήποτε καθορισμένη τιμή