Prijevod funkcije Excel VALUE na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
VALUE VALUE
Ostale funkcije
Vraća polje tekstnih vrijednosti iz bilo kojeg navedenog raspona
Mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnoM nizu u znakove pola širine (jednobitne)
Pretvara broj u tekst, koristeći oblik valute ß (baht)
Vraća znak naVeden kodnim brojem
Uklanja sve znakove koji se ne mogU ispisati
Vraća brojčani kod za prVi znak u tekstnom nizu
Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty
Spaja nekoliko tekStnih Stavki u jednu tekStnu Stavku
Mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnoM nizu u znakove pune širine (dvobitne)
Pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute
Provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake
Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova)
Oblikuje brOj kaO tekst s fiksnim brOjem decimala
Mijenja znakove polovice širine (jednobitne) u nizu u znakove pune širine (dvobitne)
Vraća krajnje lijeVe znakoVe tekstne Vrijednosti
Vraća broj znakoVa tekstnog niza
Slova tekSta pretvara u mala Slova
Vraća određeni broj znakoVa iz tekstnog niza počeVši od položaja koji odredite
Pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim Postavkama
Izdvaja fonetske (furIgana) znakove Iz tekstnog nIza
Pretvara Prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo
Zamjenjuje Znakove u tekstu
Ponavlja tekst zadani broj Puta
Vraća krajnje desne znakoVe tekstne Vrijednosti
Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova)
Zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom niZu
Pretvara svoje argumente u tekst
Oblikuje brOj i pretvara ga u tekst
Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone
Uklanja razmake iz teksta
Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost
Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta
Slova tekSta pretvara u velika Slova
Vraća tekst iz bilo koje određene vrijednosti