Prijevod funkcije Excel QUOTIENT na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
QUOTIENT QUOTIENT

Vraća cjelobrojni dio rezultata dijeljenja.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/quotient-opis-funkcije-9f7bf099-2a18-4282-8fa4-65290cc99dee

Ostale funkcije
Vraća apsolutnu Vrijednost broja
Vraća arkus-kosinus broja
Vraća inVerzni hiperbolni kosinus broja
Vraća arkus-kotangens broja
Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja
Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka
Pretvara rimski broj u arapski, kao broj
Vraća arkus-sinus broja
Vraća inVerzni hiperbolni sinus broja
Vraća arkus-tangens broja
Vraća arkus-tangens iz koordinata x i y
Vraća inVerzni hiperbolni tangens broja
Pretvara broj u tekstnu rePrezentaciju s danim radiksom (bazom)
Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik Značajnosti
Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika Značajnosti
Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik Značajnosti Broj se Zaokružuje na višu vrijednost beZ obZira na predZnak
Vraća broj kombinacija za naVedeni broj objekata
Prikazuje broj kombinacija (s ponavljanjima) za zadani broj stavki
Vraća kosinus broja
Vraća hiperbolni kosinus broja
Vraća hiperbolni kosinus broja
Vraća kotangens kuta
Vraća kosekantu kuta
Vraća hiperbolnu kosekantu kuta
Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj
Radijane pRetvaRa u stupnjeve
Vraća tangens broja
Zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj
Vraća potenciju broja
Vraća faktorijel broja
Vraća dVostruki faktorijel broja
Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik
Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik Značajnosti Broj se Zaokružuje na višu vrijednost beZ obZira na predZnak
Vraća najVeći zajednički djelitelj
Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj
Vraća broj zaokružen na najbliži cijeli broj ili najbliži Višekratnik značajnosti
Vraća najmanji zajednički množitelj
Dodjeljuje nazive rezultatima izračuna da bi se dopuštanje skladištenja posrednih izračuna, vrijednosti ili Definiranje naziva unutar formule
Vraća prirodni logaritam broja
Vraća logaritam broja za naVedenu bazu
Vraća logaritam broja za logaritamsku bazu 10
Vraća determinantu matrice polja
Vraća inVerziju matrice polja
Vraća umnožak matrice dVa polja
Vraća ostatak dijeljenja
Vraća broj zaokružen na željeni množitelj
Vraća multinom skupa brojeVa
Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju
Zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj
Vraća Vrijednost broja pi
Vraća rezultat broja na neku potenciju
Množi svoje arguMente
Pretvara stuPnjeve u radijane
Vraća slučajni broj između 0 i 1
Vraća polje slučajnih brojeva između 0 i 1 Međutim, možete odrediti broj redaka i stupaca za ispunjavanje, minimalne i maksimalne vrijednosti te želite li vratiti cijeli broj ili decimalne vrijednosti
Vraća slučajni broj između brojeVa koje naVedete
Pretvara araPski broj u rimski, kao tekst
Zaokružuje broj na određeni broj Znamenki
Zaokružuje broj na manji, prema nuli
Zaokružuje broj na veći, dalje od nule
Vraća sekantu kuta
Vraća hiperbolnu sekantu kuta
Generira popis uzastopnih brojeva u polju, kao što su 1, 2, 3, 4
Vraća zbroj niza potencija na temelju formule
Vraća predznak broja
Vraća sinus zadanog kuta
Vraća hiperbolni sinus broja
Vraća pozitiVni drugi korijen
Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi)
Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka
Zbraja svoje argumente
Zbraja ćelije navedene po Zadanom kriteriju
Zbraja ćelije iZ raspona koji Zadovoljava više kriterija
Vraća zbroj umnožaka odgoVarajućih komponenti polja
Vraća zbroj kVadrata argumenata
Vraća zbroj razlika kVadrata odgoVarajućih Vrijednosti u dVa polja
Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja
Vraća zbroj kVadrata razlike odgoVarajućih Vrijednosti u dVa polja
Vraća hiperbolni tangens broja
Broj skraćuje na cijeli Broj