Prijevod funkcije Excel YEAR na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
YEAR YEAR
Ostale funkcije
Vraća serijski broj zadanog datuma
Izračunava broj dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma Ova je funkcija korisna u formulama u kojima je potrebno izračunati dob
Pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj
SerijSki broj pretvara u dan u mjeSecu
Vraća broj dana između dvaju datuma
Izračunava broj dana Između dva datuma na temelju godIne od 360 dana
Vraća serijski broj datuma koji predstaVlja naVedeni broj mjeseci prije ili nakon početnog datuma
Vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon naVedenog broja mjeseci
Pretvara serijski broj u sat
Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum
Pretvara serijski broj u minutu
Pretvara serijski broj u mjesec
Vraća broj sVih radnih dana između dVa datuma
Vraća broj sVih radnih dana između dVa datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani Vikenda i koliko ih ima
Vraća serijski broj trenutnog datuma i Vremena
Pretvara serijski broj u sekundu
Vraća serijski broj zadanog Vremena
Pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj
Vraća serijski broj tekućeg datuma
SerijSki broj pretvara u dan u tjednu
Pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini
Vraća serijski broj datuma prije ili nakon naVedenog broja radnih dana
Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda
Prikazuje dio godine koji Predstavlja broj cijelih dana između argumenata Početni_datum i završni_datum