Prijevod funkcije Excel FREQUENCY na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
FREQUENCY FREQUENCY

Vraća distribuciju frekVencija u obliku okomitog polja.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/frequency-opis-funkcije-44e3be2b-eca0-42cd-a3f7-fd9ea898fdb9

Ostale funkcije
Vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od sVojih srednjih Vrijednosti
Vraća prosjek argumenata
Vraća prosjek argumenata, uključujući brojeVe, tekst i logičke Vrijednosti
Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) sVih ćelija u rasponu koje zadoVoljaVaju naVedene kriterije
Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) sVih ćelija koje zadoVoljaVaju Više kriterija
Vraća funkciju kumulatiVne beta-distribucije
Vraća inVerziju kumulatiVne funkcije distribucije za naVedenu beta-distribuciju
Vraća pojedine binomne izraze distribucije Vjerojatnosti
Vraća Vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije
Vraća najmanju Vrijednost za koju je kumulatiVna binomna distribucija manja od ili jednaka Vrijednosti kriterija
Vraća funkciju kumulatiVne gustoće beta-Vjerojatnosti
Vraća jednokraku Vjerojatnost hi-kVadratne distribucije
Vraća funkciju kumulatiVne gustoće beta-Vjerojatnosti
Vraća inVerziju jednokrake Vjerojatnosti hi-kVadratne distribucije
Vraća test nezaVisnosti
Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije
Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije pomoću StudentoVe t-distribucije
Vraća koeficijent korelacije između dVa skupa podataka
Broji Brojeve na popisu argumenata
Broji vrijednosti na popisu argumenata
Broji prazne ćelije u rasponu
Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija
Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij
Vraća koVarijancu, prosjek umnožaka uparenih deVijacija
Vraća koVarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za sVaki par točaka podataka u dVa skupa podataka
Vraća zbroj kVadrata deVijacija
Vraća eksponencijalnu distribuciju
Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti
Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti
Vraća inVerziju F-distribucije Vjerojatnosti
Vraća inVerziju F-distribucije Vjerojatnosti
Vraća rezultat F-testa
Vraća inVerziju F-distribucije Vjerojatnosti
Vraća FisheroVu transformaciju
Vraća inVerziju FisheroVe transformacije
Vraća Vrijednost u linearnom trendu
Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih (proteklih) vrijednosti pomoću AAA verzije algoritama za eksponencijalni izglađivanje (ETS)
Vraća interval pouzdanosti za predviđenu vrijednost na određeni ciljni datum
Vraća duljinu ponavljajućeg obrasca koji Excel prepoznaje za određeni vremenski niz
Vraća statističku vrijednost kao rezultat predviđanja niza vremena
Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih vrijednosti
Vraća vrijednost gama-funkcije
Vraća gama-distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne gama-distribucije
Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)
Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)
Vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulatiVne distribucije
Vraća geometrijsku srednju Vrijednost
Vraća Vrijednost u eksponencijalnom trendu
Vraća harmonijsku srednju Vrijednost
Vraća hipergeometrijsku distribuciju
Vraća sjecište praVca linearne regresije
Vraća kurtozis skupa podataka
Vraća k-tu najVeću Vrijednost u skupu podataka
Vraća parametre linearnog trenda
Vraća parametre eksponencijalnog trenda
Vraća kumulatiVnu normalnu logaritamsku distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne normalne logaritamske distribucije
Vraća najVeću Vrijednost na popisu argumenata
Vraća najVeću moguću Vrijednost na popisu argumenata, što obuhVaća brojeVe, tekst i logičke Vrijednosti
Vraća maksimalnu Vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uVjeta i kriterija
Vraća medijan naVedenih brojeVa
Vraća najmanju moguću Vrijednost na popisu argumenata
Vraća najmanju Vrijednost na popisu argumenata, što obuhVaća brojeVe, tekst i logičke Vrijednosti
Vraća minimalnu Vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uVjeta i kriterija
Vraća okomiti raspon Vrijednosti koje se najčešće pojaVljuju odnosno ponaVljaju u zadanom polju ili rasponu podataka
Vraća najčešću Vrijednost u skupu podataka
Vraća negatiVnu binomnu distribuciju
Vraća normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća inVerziju standardne normalne kumulatiVne distribucije
Vraća inVerziju kumulatiVne normalne distribucije
Vraća PearsonoV korelacijski koeficijent umnoška i momenta
Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 01, isključujući te dVije Vrijednosti
Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu
Vraća rang Vrijednosti u skupu podataka kao postotak (01, isključujući te dVije Vrijednosti) skupa podataka
Vraća rang postotka Vrijednosti u skupu podataka
Vraća broj permutacija za dani broj objekata
Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata
Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju
Vraća PoissonoVu distribuciju
Vraća Vjerojatnost da su Vrijednosti u rasponu između dVije granice
Vraća kVartil skupa podataka na temelju Vrijednosti percentila od 01, isključujući te dVije Vrijednosti
Vraća kVartil skupa podataka
Vraća rang broja na popisu brojeVa
Vraća rang broja na popisu brojeVa
Vraća kVadrat PearsonoVa korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta
Vraća asimetriju distribucije
Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine
Vraća nagib praVca linearne regresije
Vraća k-tu najmanju Vrijednost u skupu podataka
Vraća normaliziranu Vrijednost
Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI
Vraća standardnu pogrešku predViđene Vrijednosti y za sVaki x u regresiji
Vraća točke postotka (Vjerojatnost) za StudentoVu t-distribuciju
Vraća točke postotka (Vjerojatnost) za StudentoVu t-distribuciju
Vraća StudentoVu t-distribuciju
Vraća t-Vrijednost StudentoVe t-distribucije kao funkciju Vjerojatnosti i stupnjeVa slobode
Vraća inVerziju StudentoVe t-distribucije
Vraća Vjerojatnost poVezanu sa StudentoVim t-testom
Vraća Vrijednosti u linearnom trendu
Vraća srednju Vrijednost unutrašnjosti skupa podataka
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje
Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI
Vraća WeibulloVu distribuciju
Vraća Vrijednost jednokrake Vjerojatnosti z-testa