Tłumaczenie funkcji Excel MAXIFS na język polski

Polskie Angielski
Maks. warunków MAXIFS

Zwraca wartość maksymalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

Więcej informacji: support.microsoft.com/pl-pl/office/maks-warunków-funkcja-dfd611e6-da2c-488a-919b-9b6376b28883

Inne funkcje
Zwraca test niezależności
Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową
Zwraca wynik testu F
Zwraca wartość funkcji gamma
Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny
Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów
Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów
Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń
Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych
Zwraca kurtozę zbioru danych
Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie
Zwraca kwartyl zbioru danych
Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów
Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria
Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie
Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów
Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych
Zwraca medianę podanych liczb
Zwraca minimalną wartość z listy argumentów
Zwraca wartość minimalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów
Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych
Zwraca nachylenie linii regresji liniowej
Zwraca wartość znormalizowaną
Zwraca sumę kwadratów odchyleń
Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej
Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji
Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych
Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki
Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej
Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona
Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie
Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie
Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów
Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów
Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego
Zwraca pozycję liczby na liście liczb
Zwraca pozycję liczby na liście liczb
Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami
Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych)
Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych
Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona
Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji
Zwraca parametry trendu wykładniczego
Zwraca wartości trendu wykładniczego
Zwraca parametry trendu liniowego
Zwraca wartości trendu liniowego
Zwraca wartość trendu liniowego
Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS)
Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej
Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego
Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego
Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących
Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta
Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta
Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta
Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta
Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat
Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat
Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa
Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej
Zwraca ujemny rozkład dwumianowy
Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego
Zwraca rozkład wykładniczy
Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F
Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F
Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F
Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F
Zwraca rozkład gamma
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma
Zwraca rozkład hipergeometryczny
Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego
Zwraca skumulowany rozkład normalny
Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany
Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego
Zwraca rozkład Poissona
Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta
Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta
Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody
Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta
Zwraca rozkład t-Studenta
Zwraca rozkład Weibulla
Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F
Zwraca transformację Fishera
Zwraca odwrotność transformacji Fishera
Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x)
Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x)
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego
Zwraca skośność rozkładu
Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej
Zwraca wartość średnią argumentów
Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów
Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
Zwraca średnią geometryczną
Zwraca średnią harmoniczną
Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria
Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych
Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta
Zwraca przedział ufności dla średniej populacji
Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta
Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
Oblicza wariancję na podstawie całej populacji
Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
Szacuje wariancję na podstawie próbki
Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych
Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych
Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych
Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z