Bản dịch hàm MAXIFS trong Excel sang tiếng

Tiếng Việt Tiếng Anh
MAXIFS MAXIFS

Trả về giá trị tối đa giữa các ô được chỉ định bởi một bộ điều kiện hoặc tiêu chí đã cho.

Thêm thông tin: support.microsoft.com/vi-vn/office/maxifs-hàm-maxifs-dfd611e6-da2c-488a-919b-9b6376b28883

Cac chưc năng khac
Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng
Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó
Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho
Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí
Trả về hàm phân bố lũy tích beta
Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định
Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ
Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức
Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích
Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích
Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
Trả về kiểm định tính độc lập
Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể
Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student
Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu
Đếm có bao nhiêu số nằm trong danh sách các đối số
Đếm có bao nhiêu giá trị nằm trong danh sách các đối số
Đếm số lượng ô trống trong phạm vi
Đếm số ô trống trong phạm vi đáp ứng tiêu chí được cho
Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch
Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình của các độ lệch tích cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu
Trả về tổng bình phương độ lệch
Trả về phân bố hàm mũ
Trả về phân bố xác suất F
Trả về phân bố xác suất F
Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Trả về kết quả của kiểm tra F-test
Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Trả về chuyển đổi Fisher
Trả về giá trị nghịch đảo của chuyển đổi Fisher
Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị (lịch sử) hiện có bằng cách sử dụng phiên bản AAA của giải thuật Liên tiến Hàm mũ (ETS)
Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích được xác định
Trả về chiều dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định
Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian
Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện có
Trả về phân bố tần suất dưới dạng một mảng dọc
Trả về giá trị hàm Gamma
Trả về phân bố gamma
Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trả về trung bình hình học
Trả về các giá trị dọc theo xu hướng hàm mũ
Trả về trung bình điều hòa
Trả về phân bố siêu bội
Trả về đoạn cắt của đường hồi quy tuyến tính
Trả về độ lồi của tập dữ liệu
Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu
Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính
Trả về các tham số của một xu hướng hàm mũ
Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích
Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit
Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số
Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic
Trả về số trung vị của các số đã cho
Trả về giá trị tối thiểu trong danh sách các đối số
Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic
Trả về giá trị tối thiểu giữa các ô được xác định bởi một bộ điều kiện hoặc tiêu chí đã cho
Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu
Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu
Trả về phân bố nhị thức âm
Trả về phân bố lũy tích chuẩn
Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn
Trả về hệ số tương quan mômen tích Pearson
Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, tại đó k nằm trong phạm vi 01, loại trừ
Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi
Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (không bao gồm 01) của tập dữ liệu
Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu
Trả về số hoán vị của số đối tượng đã cho
Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng
Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn
Trả về phân bố Poisson
Trả về xác suất mà các giá trị trong phạm vi nằm giữa hai giới hạn
Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phân vị từ 01, loại trừ
Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu
Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Trả về bình phương hệ số tương quan mômen tích Pearson
Trả về độ xiên của phân bố
Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó
Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính
Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu
Trả về giá trị chuẩn hóa
Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể
Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu
Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Trả về lỗi thông thường của giá trị y ước đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy
Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student
Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student
Trả về phân bố t Student
Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do
Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student
Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student
Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu
Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể
Ước tính phương sai dựa trên mẫu
Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Trả về phân bố Weibull
Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z