Tłumaczenie funkcji Excel ARRAYTOTEXT na język polski

Polskie Angielski
ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT

Zwraca tablicę wartości tekstowych z określonego zakresu.

Więcej informacji: support.microsoft.com/pl-pl/office/9cdcad46-2fa5-4c6b-ac92-14e7bc862b8b

Inne funkcje
Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe)
Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht)
Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika
Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe)
Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym
Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji
Zmienia litery o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe)
Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym
Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN)
Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej
Konwertuje litery w tekście na małe
Konwertuje litery w tekście na wielkie
Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane
Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego
Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym
Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne
Powtarza tekst określoną liczbę razy
Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej
Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter)
Konwertuje argumenty na tekst
Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst
Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów oraz uwzględnia określany ogranicznik między poszczególnymi wartościami tekstowymi do połączenia Jeśli ogranicznik jest pustym ciągiem tekstowym, funkcja sklei zakresy
Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu
Usuwa spacje z tekstu
Zwraca tekst z dowolnej określonej wartości
Konwertuje argument tekstowy na liczbę
Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych
Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą
Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych
Zamienia znaki w tekście
Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst
Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter)
Zwraca znak o podanym numerze kodu
Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa