Превод на функцията Excel IMLOG2 на български

Български Английски
IMLOG2 IMLOG2

Връща логаритъма с основа 2 от комплексно число.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/imlog2-функция-152e13b4-bc79-486c-a243-e6a676878c51

Други функции
Връща модифицираната беселова функция In(x)
Връща беселовата функция Jn(x)
Връща модифицираната беселова функция Kn(x)
Връща беселовата функция Yn(x)
Преобразува двоично число в десетично
Преобразува двоично число в шестнадесетично
Преобразува двоично число в осмично
Връща побитово "И" на две числа
Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита
Връща побитово "ИЛИ (OR)" на 2 числа
Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита
Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа
Преобразува реална и имагинерна част в комплексно число
Преобразува число от една мерна система в друга
Преобразува десетично число в двоично
Преобразува десетично число в шестнадесетично
Преобразува десетично число в осмично
Проверява дали две стойности са равни
Връща функцията на грешката
Връща функцията на грешката
Връща допълнителната функция на грешката
Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност
Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност
Преобразува шестнадесетично число в двоично
Преобразува шестнадесетично число в десетично
Преобразува шестнадесетично число в осмично
Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число
Връща имагинерната част на комплексно число
Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани
Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число
Връща косинуса от комплексно число
Връща хиперболичния косинус от комплексно число
Връща котангенса от комплексно число
Връща косеканса от комплексно число
Връща хиперболичния косеканс от комплексно число
Връща частното на две комплексни числа
Връща експонентата на комплексно число
Връща натуралния логаритъм от комплексно число
Връща логаритъма с основа 10 от комплексно число
Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен
Връща произведението на комплексни числа
Връща реалната част на комплексно число
Връща секанса от комплексно число
Връща хиперболичния секанс от комплексно число
Връща синуса от комплексно число
Връща хиперболичния синус от комплексно число
Връща квадратния корен от комплексно число
Връща разликата между две комплексни числа
Връща сумата на комплексни числа
Връща тангенса от комплексно число
Преобразува осмично число в двоично
Преобразува осмично число в десетично
Преобразува осмично число в шестнадесетично