Översättning av Excel HARMEAN -funktionen till svenska

svenska engelsk
HARMMEDEL HARMEAN
Andra funktioner
Räknar hur många tal som finns bland argumenten
Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor
Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor
Räknar antalet tomma celler i ett område
Räknar hur många värden som finns bland argumenten
Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden
Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
Returnerar den individuella binomialfördelningen
Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning
Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen
Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen
Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen
Returnerar inversen av chi2-fördelningen
Returnerar oberoendetesten
Returnerar exponentialfördelningen
Returnerar parametrarna i en exponentiell trend
Returnerar värden längs en exponentiell trend
Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
Returnerar resultatet av en F-test
Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
Returnerar Fisher-transformationen
Returnerar inversen till Fisher-transformationen
Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris
Returnerar värdet för gammafunktionen
Returnerar gammafördelningen
Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)
Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)
Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen
Returnerar det geometriska medelvärdet
Returnerar den hypergeometriska fördelningen
Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde
Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning
Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder
Returnerar kovariansen, medelvärdet av produkterna för parade avvikelser
Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar
Returnerar summan av kvadrater på avvikelser
Returnerar kvartilen av en mängd data
Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen
Returnerar inversen för den lognormala fördelningen
Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje
Returnerar det största värdet i en lista av argument
Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden
Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier
Returnerar medelvärdet av argumenten
Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor
Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium
Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde
Returnerar medianen för angivna tal
Returnerar det minsta värdet i en lista med argument
Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden
Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier
Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data
Returnerar den negativa binomialfördelningen
Returnerar den kumulativa normalfördelningen
Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
Returnerar inversen av den kumulativa standardnormalfördelningen
Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt
Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 01, exklusivt
Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område
Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt
Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt
Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning
Returnerar Poisson-fördelningen
Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje
Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (01, exklusivt) av datamängden
Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd
Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing)
Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet
Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien
Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering
Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga värden
Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 01, exklusivt
Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
Returnerar parametrar till en linjär trendlinje
Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient
Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser
Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje
Returnerar snedheten för en fördelning
Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde
Returnerar ett normaliserat värde
Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen
Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen
Returnerar det n:te största värdet i en mängd data
Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning
Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning
Returnerar Students t-fördelning
Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna
Returnerar inversen till Students t-fördelning
Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test
Returnerar toppigheten av en mängd data
Returnerar värden längs en linjär trend
Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd
Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd
Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde
Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden
Beräknar variansen baserat på hela populationen
Uppskattar variansen baserat på ett urval
Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden
Returnerar Weibull-fördelningen
Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test