Превод на функцията Excel HYPGEOM.DIST на български

Български Английски
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST

Връща хипергеометричното разпределение.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/hypgeom-dist-функция-6dbd547f-1d12-4b1f-8ae5-b0d9e3d22fbf

Други функции
Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност
Връща средната стойност на аргументите
Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности
Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии
Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки, които отговарят на много критерии
Връща кумулативната функция на бета разпределението
Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение
Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите
Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение
Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност
Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност
Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат
Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност
Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението
Връща теста за независимост
Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност
Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт
Връща коефициента на корелация между два набора данни
Преброява колко числа има в списъка с аргументи
Преброява колко стойности има в списъка с аргументи
Преброява празните клетки в диапазон
Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий
Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерия
Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения
Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни
Връща сумата от квадратите на отклоненията
Връща експоненциалното разпределение
Връща вероятностното разпределение F
Връща вероятностното разпределение F
Връща обратното на вероятностното разпределение F
Връща обратното на вероятностното разпределение F
Връща резултата от F-тест
Връща обратното на вероятностното разпределение F
Връща трансформацията на Фишер
Връща трансформацията, обратна на трансформацията на Фишер
Връща стойност от линейна тенденция
Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)
Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата
Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия
Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия
Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности
Връща честотно разпределение като вертикален масив
Връща стойността на гама функцията
Връща гама разпределението
Връща обратното на кумулативното гама разпределение
Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)
Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)
Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение
Връща геометричната средна стойност
Връща стойности от експоненциална тенденция
Връща хармоничната средна стойност
Връща пресечената точка на линията на линейна регресия
Връща ексцеса на набор данни
Връща k-тата по големина стойност в набор данни
Връща параметрите на линейна тенденция
Връща параметрите на експоненциална тенденция
Връща логонормалното кумулативно разпределение
Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение
Връща максималната стойност в списък от аргументи
Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности
Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии
Връща медианата на дадените числа
Връща минималната стойност в списък от аргументи
Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности
Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии
Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни
Връща най-често срещаната стойност в набор данни
Връща отрицателното биномиално разпределение
Връща нормалното кумулативно разпределение
Връща стандартното нормално кумулативно разпределение
Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение
Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение
Връща коефициента на корелация на Pearson
Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 01, без крайните точки
Връща k-ия процентил на стойности в диапазон
Връща ранга на стойност в набор данни като процент (01, без крайните точки) от набора от данни
Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни
Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти
Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта
Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение
Връща разпределението на Поасон
Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници
Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 01, без крайните точки
Връща квартила на набор данни
Връща ранга на число в списък с числа
Връща ранга на число в списък с числа
Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson
Връща асиметрията на разпределение
Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност
Връща наклона на линията на линейна регресия
Връща k-тата най-малка стойност в набор данни
Връща нормализирана стойност
Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност
Оценява стандартното отклонение на базата на извадка
Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности
Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности
Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията
Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт
Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт
Връща t-разпределението на Стюдънт
Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода
Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт
Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт
Връща стойности от линейна тенденция
Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни
Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност
Оценява дисперсия на базата на извадка
Оценява дисперсия на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности
Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности
Връща разпределението на Weibull
Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест