Excel POISSON funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
POISSON POISSON
Citas funkcijas
Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju
Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam
Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību
Atgriež hī kvadrātā sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību
Atgriež hī kvadrāta sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību
Atgriež neatkarības pārbaudi
Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam
Atgriež kovariācijas koeficientu — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību
Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību
Atgriež eksponenciālo sadalījumu
Atgriež F varbūtības sadalījumu
noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli
atgriež F testa rezultātu
Atgriež gamma sadalījumu
Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu
Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu
Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu
Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu
Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību
Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu
Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež diapazona vērtību k-to procentili
Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā
Atgriež datu kopas kvartili
Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju
Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu
Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu
Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību
Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi
Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju
Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību