Bản dịch hàm TEXTJOIN trong Excel sang tiếng

Tiếng Việt Tiếng Anh
TEXTJOIN TEXTJOIN

Kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi cũng như bao gồm dấu tách mà bạn chỉ định giữa từng giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu tách là một chuỗi văn bản rỗng, hàm này sẽ ghép nối hiệu quả các dải ô.

Thêm thông tin: support.microsoft.com/vi-vn/office/textjoin-hàm-textjoin-357b449a-ec91-49d0-80c3-0e8fc845691c

Cac chưc năng khac
Trả về một mảng các giá trị văn bản từ bất kỳ phạm vi đã xác định nào
Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có nửa độ rộng (một byte)
Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)
Trả về ký tự được xác định bởi số mã
Loại bỏ tất cả ký tự không thể in ra khỏi văn bản
Trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản
Kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi nhưng không cung cấp dấu tách hoặc các tham đối IgnoreEmpty
Nối một số mục văn bản vào một mục văn bản
Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có nửa độ rộng (một byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có độ rộng đầy đủ (hai byte)
Chuyển đổi một số thành văn bản, sử dụng định dạng tiền tệ $ (đô-la)
Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không
Tìm giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Định dạng một số thành văn bản có số các chữ số thập phân cố định
Thay đổi các ký tự (một byte) nửa độ rộng trong chuỗi thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ
Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ giá trị văn bản
Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản
Chuyển đổi văn bản thành chữ thường
Trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu tại vị trí mà bạn xác định
Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa
Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản
Viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ trong một giá trị văn bản
Thay thế các ký tự trong văn bản
Lặp lại văn bản với số lần đã cho
Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ giá trị văn bản
Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Thay văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản
Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản
Định dạng một số và chuyển đổi số đó thành văn bản
Loại bỏ các khoảng trắng khỏi văn bản
Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho
Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản
Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa
Chuyển đổi một đối số văn bản thành một số
Trả về văn bản từ bất kỳ giá trị đã xác định nào