Превод на функцията Excel LN на български

Български Английски
LN LN

Връща натуралния логаритъм от число.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/ln-функция-81fe1ed7-dac9-4acd-ba1d-07a142c6118f

Други функции
Връща абсолютната стойност на число
Връща аркускосинуса на число
Връща обратния хиперболичен косинус от число
Връща аркускотангенса на число
Връща хиперболичния аркускотангенс на число
Връща сбор в списък или база данни
Преобразува римско число в арабско, като число
Връща аркуссинуса на число
Връща обратния хиперболичен синус от число
Връща аркустангенса на число
Връща аркустангенса от x– и y-координати
Връща обратния хиперболичен тангенс на число
Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)
Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост
Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката
Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост Числото се закръглява нагоре независимо от знака му
Връща броя на комбинациите за даден брой обекти
Връща броя на комбинациите (с повторения) за зададен брой елементи
Връща косинуса от число
Връща хиперболичния косинус от число
Връща хиперболичния косинус от число
Връща котангенса на ъгъл
Връща косеканса на ъгъл
Връща хиперболичния косеканс на ъгъл
Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число
Преобразува радиани в градуси
Закръглява число до най-близкото четно цяло число
Връща числото
Връща факториела на число
Връща двойния факториел от число
Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта
Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост Числото се закръглява нагоре независимо от знака му
Връща най-големия общ делител
Закръглява число надолу до най-близкото цяло число
Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост
Връща най-малкото общо кратно
Присвоява имена на резултатите от изчислението, така че да позволява съхранение на междинни изчисления, стойности или дефиниране на имена във формула
Връща логаритъма на число при зададена основа
Връща логаритъма на число при основа 10
Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив
Връща обратната матрица на матрица в масив
Връща матричното произведение на два масива
Връща остатъка от деление
Връща число, закръглено до желаното кратно
Връща мултиномиала на набор от числа
Връща единичната матрица за зададената размерност
Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число
Връща стойността на числото пи
Връща резултата от повдигането на число на степен
Умножава аргументите си
Връща цялата част на резултат от деление
Преобразува градуси в радиани
Връща случайно число между 0 и 1
Връща масив от случайни числа между 0 и 1 Можете обаче да зададете броя на редовете и колоните за запълване, минимум и максимум стойности и дали да се връщат цели числа или десетични стойности
Връща случайно число между числата, които зададете
Преобразува арабско число в запис с римски цифри във вид на текст
Закръглява число до зададен брой цифри
Закръглява число надолу, към нулата
Закръглява число в посока, обратна на нулата
Връща секанса на ъгъл
Връща хиперболичния секанс на ъгъл
Генерира списък с поредни числа в масив, като например 1, 2, 3, 4
Връща сумата на степенен ред съгласно формулата
Връща знака на число
Връща синуса от даден ъгъл
Връща хиперболичния синус от число
Връща положителен квадратен корен
Връща квадратния корен от число, умножено по пи
Връща междинна сума в списък или в база от данни
Сумира аргументите си
Сумира зададени клетки по зададен критерий
Сумира клетките в диапазон, който отговаря на няколко критерия
Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите
Връща сумата от квадратите на аргументите
Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива
Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива
Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива
Връща тангенса от число
Връща хиперболичния тангенс от число
Закръглява число до цяло число