Matemaatika ja trigonomeetria funktsioonid

Inglise Eestlane Kirjeldus
ABS ABS

Annab vastuseks arvu absoluutväärtuse

ACOS ACOS

Annab vastuseks arvu arkuskoosinuse

ACOSH ACOSH

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse koosinuse

ACOT ACOT

Annab vastuseks arvu arkuskootangensi

ACOTH ACOTH

Annab vastuseks arvu hüperboolse arkuskootangensi

AGGREGATE AGGREGATE

Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte

ARABIC ARABIC

Teisendab Rooma numbri araabia numbriks (arvuna)

ASIN ASIN

Annab vastuseks arvu arkussiinuse

ASINH ASINH

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse

ATAN ATAN

Annab vastuseks arvu arkustangensi

ATAN2 ATAN2

Annab vastuseks arkustangensi x- ja y-koordinaatide alusel

ATANH ATANH

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse tangensi

BASE BASE

Teisendab arvu antud alusega tekstkujule

CEILING CEILING

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

CEILING.MATH CEILING.MATH

Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist

COMBIN COMBIN

Annab vastuseks antud arvu objektide kombinatsioonide arvu

COMBINA COMBINA

Tagastab antud arvu üksuste kombinatsioonide arvu koos kordustega

COS COS

Annab vastuseks arvu koosinuse

COSH COSH

Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse

COT COT

Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse

COTH COTH

Annab vastuseks nurga kootangensi

CSC CSC

Annab vastuseks nurga koosekansi

CSCH CSCH

Annab vastuseks nurga hüperboolse koosekansi

DECIMAL DECIMAL

Teisendab antud alusel arvu tekstkuju kümnendarvuks

DEGREES DEGREES

Teisendab radiaanid kraadideks

EVEN EVEN

Ümardab arvu ülespoole lähima paaristäisarvuni

EXP EXP

Annab vastuseks

FACT FACT

Annab vastuseks arvu faktoriaali

FACTDOUBLE FACTDOUBLE

Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali

FLOOR.MATH FLOOR.MATH

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist

GCD GCD

Annab vastuseks suurima ühisjagaja

INT INT

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni

ISO.CEILING ISO.CEILING

Annab vastuseks arvu, mis on ümardatud üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

LET Las

Määrab arvutuste tulemite nimed, et lubada vahearvutuste, väärtuste või nimede määratlemist valemi sees

LCM LCM

Annab vastuseks vähima ühiskordse

LN LN

Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi

LOG LOG

Annab vastuseks arvu logaritmi määratud alusel

LOG10 LOG10

Annab vastuseks arvu logaritmi alusel 10

MDETERM MDETERM

Annab vastuseks massiivi maatriksi determinandi

MINVERSE MINVERSE

Annab vastuseks massiivi pöördmaatriksi

MMULT MMULT

Annab vastuseks kahe massiivi maatrikskorrutise

MOD MOD

Annab vastuseks jagatise jäägi

MROUND MROUND

Annab vastuseks ümardusaluse lähima kordseni ümardatud arvu

MULTINOMIAL MULTINOMIAL

Annab vastuseks arvuhulga multinoomi

MUNIT MUNIT

Annab vastuseks ühikumaatriksi või määratud mõõtme

ODD ODD

Ümardab arvu ülespoole lähima paaritu täisarvuni

PI PI

Annab vastuseks pii väärtuse

POWER POWER

Annab vastuseks astendatud arvu

PRODUCT PRODUCT

Annab vastuseks argumentide korrutise

QUOTIENT QUOTIENT

Annab vastuseks jagatise täisarvulise osa

RADIANS RADIANS

Teisendab kraadid radiaanideks

RAND RAND

Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0 kuni 1

RANDARRAY RANDARRAY

Annab tulemuseks juhuslike arvude massiivi vahemikus 0 kuni 1 Saate siiski määrata ridade ja veergude arvu, mida soovite täita, miinimum-ja maksimumväärtuse ning kas tagastada terveid numbreid või kümnendkohti

RANDBETWEEN RANDBETWEEN

Annab vastuseks juhusliku arvu teie määratud arvude vahemikus

ROMAN ROMAN

Teisendab araabia numbri tekstina esitatud Rooma numbriks

ROUND ROUND

Ümardab arvu määratud kohtade arvuni

ROUNDDOWN ROUNDDOWN

Ümardab arvu allapoole, nulli suunas

ROUNDUP ROUNDUP

Ümardab arvu ülespoole, nullist eemale

SEC SEC

Annab vastuseks nurga seekansi

SECH SECH

Annab vastuseks nurga hüperboolse seekansi

SEQUENCE SEQUENCE

Genereerib massiivis järjestikuste arvude loendi (nt 1, 2, 3, 4)

SERIESSUM SERIESSUM

Annab vastuseks valemil põhineva astmerea summa

SIGN SIGN

Annab vastuseks arvu märgi

SIN SIN

Annab vastuseks määratud nurga siinuse

SINH SINH

Annab vastuseks arvu hüperboolse siinuse

SQRT SQRT

Annab vastuseks positiivse ruutjuure

SQRTPI SQRTPI

Annab vastuseks ruutjuure korrutisest (arv * pii)

SUBTOTAL SUBTOTAL

Annab vastuseks loendi või andmebaasi vahekokkuvõtte

SUM SUM

Liidab argumendid

SUMIF SUMIF

Liidab antud kriteeriumidega määratud lahtrite väärtused

SUMIFS SUMIFS

Liidab mitmele kriteeriumile vastavate ja vahemikus asuvate lahtrite väärtused

SUMPRODUCT SUMPRODUCT

Annab vastuseks vastavate massiivikomponentide korrutiste summa

SUMSQ SUMSQ

Annab vastuseks argumentide ruutude summa

SUMX2MY2 SUMX2MY2

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruutude summa

SUMX2PY2 SUMX2PY2

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summade summa

SUMXMY2 SUMXMY2

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa

TAN TAN

Annab vastuseks arvu tangensi

TANH TANH

Annab vastuseks arvu hüperboolse tangensi

TRUNC TRUNC

Kärbib arvu murdosa